Nieuwe opzet Werkgroep Internationalisering

26/10/2020/BvL
De Werkgroep Internationalisering van Creative Holland krijgt een nieuwe opzet om dit overleg aantrekkelijker te maken voor de private partijen in deze samenwerking. De werkgroep is bedoeld om via publiek-private samenwerking (PPS) de internationale positie van de Nederlandse creatieve industrie te versterken en te ondersteunen.

Het samenbrengen van publieke en private actoren levert in potentie meerwaarde op voor zowel het creatieve MKB als voor de publieke partijen: kennis en netwerkontsluiting, nieuwe inzichten, mogelijke samenwerkingen en een landelijk gecoördineerde (actie)agenda. Op dit moment zijn de meeste publieke actoren goed aangehaakt, maar biedt de werkgroep de private achterban kennelijk nog te weinig meerwaarde. Door de invulling en aanpak van de werkgroep te veranderen hopen we het creatieve MKB te motiveren en te activeren om meer gebruik te maken van dit platform.

Dit verandert er

- Het werkgroep-overleg wordt voortaan thematisch ingestoken
- De werkgroep bestaat deels uit vaste en deels uit wisselende deelnemers
- Vier bijeenkomsten per jaar
- Meer invloed voor private partijen op de thematiek en agenda van de bijeenkomsten
- Elke bijeenkomst rond een thema resulteert in een actieagenda en concrete deliverables: artikel, whitepaper, explainervideo, webinar, input voor een call, et cetera.
- De uitkomsten worden verspreid via verschillende communicatiekanalen, zowel eigen als externe media
- Met Adformatie en Boekmanstichting is overleg over een vaste co-productie/mediarelatie.  

Met deze veranderingen moet de Werkgroep Internationalisering een collectief gedragen thematisch kennisplatform worden, waarin publieke en private partijen ervaringen delen en adviezen formuleren voor de manieren waarop de creatieve industrie steviger voet aan de grond kan krijgen in het buitenland. De verwachting is dat daarmee de gezamenlijke inspanningen om de Nederlandse creatieve industrie in het buitenland te promoten en de buitenlandse vraag voor Nederlandse bedrijven te vergroten effectiever zullen worden. De praktijkinbreng van het bedrijfsleven in combinatie met de kennispositie en netwerken van de publieke partijen levert een sterke uitgangspositie voor het ontwikkelen van buitenlandse markten.

samen_kansen_creeren.png
Samen nieuwe kansen creëren en netwerken vergroten is het doel van de Werkgroep Internationalisering

Deelnemers

Deelnemende partijen aan de Werkgroep Internationalisering zijn:

Publieke partijen
DutchCulture, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Het Nieuwe Instituut, RVO en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Buitenlandse Zaken.

Private partijen
Federatie Creatieve Industrie, afzonderlijke brancheorganisaties uit de creatieve industrie, creatieve bedrijven.

Werkwijze

De Werkgroep Internationalisering nieuwe stijl bestaat uit een vaste kern van acht leden, en wordt jaarlijks aangevuld met een flexibele schil van vier tot zes personen uit het veld. Zij organiseren jaarlijks vier themabijeenkomsten. Twee thema's worden aangedragen door de vaste kern, twee door de flexibele schil. Het voorstel is de vaste kern te laten bestaan uit vier uit het deskundigenoverleg en vier internationaliseringsmedewerkers van brancheorganisaties. 

Het deskundigen-kernteam van pilotjaar 2020-2021 bestaat uit: Mir Wermuth (Federatie Creatieve Industrie), Klaartje Bult (DutchCulture), Simon de Ruijter (RVO) en Simone van Bennekom/Femke Blok (Creative Holland). De vier tot zes tijdelijke leden worden uitgenodigd om een jaar lang à titre personnel deel te nemen aan alle themabijeenkomsten. Zij kunnen ook zelf thema’s inbrengen en hosten. Idealiter draagt de flexibele schil twee thema’s per jaar aan.

Door deel te nemen aan de werkgroep kunnen de tijdelijke leden hun netwerk uitbreiden, zelf thema’s aanbrengen die voor het veld relevant zijn, invloed uitoefenen op internationaliseringsbeleid en zich binnen de sector profileren. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie en/of belangstelling voor deelname contact op met Simone van Bennekom via simone@creativeholland.com